Kuchár / kuchárka

Kuchár / kuchárka

Názov funkcie:
Kuchár/ka

Miesto práce:
Levočská Dolina

Termín nástupu:
Ihneď

Druh pracovného pomeru:
TPP

Ponúkaný plat:
4,00 €/hod + prémie + príplatky

Náplň práce:
- Príprava, úprava a aranžovanie jedál /bežná kuchyňa, minútky, špeciality, rýchle občerstvenie, diétne stravovanie, múčniky/,
- preberanie, správne skladovanie a kontrola potravinárskych surovín - zásob,
- spracovanie a úprava polotovarov,
- vybavovanie objednávok hostí, sťažností a reklamácií,
- zodpovednosť za kvalitu pripravovaných pokrmov, dodržiavanie gastronomických pravidiel, dodržiavanie technologických postupov /HACCP/.

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár a čašník (servírka) – doložiť výučným listom

Certifikáty:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Počet rokov praxe:
Minimálne 2 roky praxe v odbore

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
komunikácia (jednanie s ľuďmi), analyzovanie a riešenie problémov, tvorivosť (kreativita), iniciatívnosť, precíznosť, manuálna zručnosť, plánovanie a organizovanie práce, tímová práca

Ponúkané výhody:
- Práca v novovybudovanej reštaurácii s moderným a funkčným vybavením,
- práca v zohratom kolektíve,
- práca v malebnom prostredí prírody,
- zaujímavé finančné ohodnotenie,
- otvorený prístup zamestnávateľa k návrhom na zlepšovanie, prípadne riešenie vzniknutých situácii,
- po dohode možnosť ubytovania.

V Levočskej Doline prevádzkujeme celoročne novovybudovaný a stále rozvíjajúci sa resort, ktorého dobré meno chceme stavať na kvalitných službách poskytovaných personálom, ktorý má chuť pracovať, učiť sa nové veci a profesionálne rásť. Ponúkame prácu v novovybudovaných priestoroch v malebnom prírodnom prostredí, mzdové ohodnotenie zodpovedajúce prínosu pre náš resort, množstvo benefitov zameraných na stabilizáciu, rozšírenie vzdelania a obzorov v oblasti cestovného ruchu.

Ak sa chcete stať súčasťou nášho kolektívu, neváhajte nám poslať svoju žiadosť spolu so životopisom na našu e-mailovú adresu asistent.manager@levocskadolina.sk alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0911 015 952.

Kontakt:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Františka Rakociová
personálne oddelenie
Hodžova 3292/3
Tel. č.: 052/4318140, 0903 633 785
E-mail: f.rakociova@arprog.sk


V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, so sídlom na Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335, Ing. Františka Rakociová, 052/431 81 40, f.rakociova@arprog.sk,

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje nebudú poskytované ďalším príjemcom,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy dpo6@proenergy.sk.